Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kausityo viisumivelvollisista maista vuonna 2017; puutarha- ja kasvihuonetyö - Suomen suurlähetystö, Kiova : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kiova

vul. Striletska, 14
01901 Kyiv, Ukraine
Puh. +380 44 278 7049
S-posti: sanomat.kio@formin.fi
Suomi | Svenska | Українська | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.1.2017

Kausityödirektiivi

EU kausityödirektiivin täytäntöönpano on vireillä Suomessa ja täytäntöönpano tapahtuu Suomessa vuonna 2017 siten, että direktiivin täytäntöönpanoa merkitsevän kausityölain vaikutukset alkavat aikaisintaan vuosien 2017- 2018 vaihteessa. Satokaudella 2017 noudatetaan nykyisiä säännöksiä.

Kausityödirektiiviä tullaan soveltamaan oleskelulupaa ja työsopimusta vaativiin puutarha- ja maataloustyöhön sekä muuta kausityötä kuten esim. tulkin, autonkuljettajan ja kokin työtä tekeviin. Luonnonmarja poiminnan osilta kausidirektiivi ei tule muuttamaan nykyisiä toimintamalleja.

Kausityö-direktiivin soveltamisesta annetaan myöhemmin erillinen ohje.

Työsopimuksella tapahtuva kausityö on mahdollista ilman oleskelulupaa

Puutarhamarjojen poimintaan sovelletaan ulkomaalaislain 79 § 1 momentin 4 kohtaa jonka mukaan ulkomaalaisella, joka tulee marjojen, hedelmien, erikoiskasvien, juuresten ja vihannesten poimintaan tai korjuuseen taikka turkistarhatyöhön enintään 90 päiväksi 180 päivän jakson aikana, on oikeus tehdä tätä työtä ilman oleskelulupaa. Schengen-viisumin käytön kausityöhön mahdollistaa EU:n Viisumisäännöstön 21 artikla 3 kohta b alakohta sekä EU:n Raja-asetuksen 5 artikla 1 kohta c alakohta.

Valtioneuvoston päätöksessä (11.10.2012) ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista valtakunnallisista linjauksista todetaan, että ulkomaalaislain 79 § 1 momentin 4 kohta ei estä poimintaan tai korjuuseen suoranaisesti liittyviä hoito- ja istutustöitä ja koneiden, kuten traktorin käyttöä.

Ulkomaalaislain 86 a §:ssä säädetyt työnantajan velvollisuudet (varmistautumisvelvollisuus, tietojen toimittamisvelvollisuus ja tietojen säilyttämisvelvollisuus) koskevat myös työnantajaa, joka palkkaa viisumilla tai viisumivapauden nojalla kausityötä tekevän ulkomaalaisen.

Kausityöstä saadusta palkasta peritään lähdevero

Kausityöntekijät jotka työskentelevät tilamarjojen poimintatyön, kasvihuonetyön tai maataloustyön parissa ovat lähdeverovelvollisia. Verosopimusmaista tulevat (esim. Ukraina, Venäjä, Thaimaa) kausityöntekijät voivat hakeutua myös progressiivisen verotuksen pariin.

Marjanpoiminnan verotuksesta:

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Ulkomailta_Suomeen/Toihin_Suomeen

Viisumin haku ja kutsujana toimiminen

Kausityöntekoon Suomessa tarkoitettua viisumia ei voi hakea toisen Suomea edustavan Schengen-maan edustustosta ja se on tarkoitettu vain Suomessa tehtävään kausityöhön.

Kutsujana voi olla Suomessa toimiva vakavarainen yritys tai yrittäjä, joka toimii ulkomaalaislain 79 § 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla toimialalla, ja jolla on Suomessa riittävät resurssit hoitamaan sitoumuksensa ja työnantajavelvoitteensa kaikissa olosuhteissa.

Työntekijälle jäätävä riittävät varat elatukseen kulujen jälkeen

Viisumin myöntämisen perusteena on viisuminhakijan riittävät varat ( vah. 30 eur / vrk) hakijan oleskelun kattamiseksi. Työsopimuksesta tulee ilmetä kattaako kutsujayritys poimijan matkasta ja majoituksesta syntyvät kustannukset. Poimijalle tulee jäädä Suomessa matkan kulujen jälkeen (mm lentolippu, viisumi-, vakuutus-, majoitus-, ruokakulut) elatukseensa vahintään 30 eur per oleskeluvuorokausi.

EU:n viisumisäännöstön mukaisesti on varmistettava, että viisumilla saapuvan henkilön taloudellinen asema on turvattu ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu. Jos viisuminhakijan oma varallisuus ei riitä takaamaan näitä edellytyksiä, voidaan ottaa huomioon henkilön mahdollisuudet hankkia laillisesti oleskelunsa aikana lisää varoja. Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan kohta 3:n mukaan jäsenmaat vahvistavat toimeentuloon tarvittavan summan per oleskelupäivä. Suomi on vahvistanut, että viisuminhakijan toimeentulon turvaamiseksi hänellä on keskimäärin oltava käytössään vähintään 30 eur (netto) per oleskelupäivä. Tämän summan katsotaan riittävän viisuminhakijan elatukseen, eli majoituksen, ruokailun sekä muiden välttämättömien päivittäisten menojen kattamiseen.

Työehtosopimus

Puutarhamarjanpoimintatyöhön sovellettava työehtosopimus on Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus. Ulkomaisiin kausityöntekijöihin puutarha- ja  kasvihuonetyössä sovelletaan Suomen työmarkkinakäytäntöjä koskien työntekijöiden työehtoja ja työnantajan lakisääteisiä velvollisuuksia. Maatalousalan työmarkkinaosapuolet, Maaseudun Työnantajaliitto ja Puu- ja erityisalojen liitto ovat sitoutuneet ns. harmaan talouden torjuntaan sopimusaloillaan. Työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu mm. huolehtia työntekijöiden tapaturmavakuuttamisesta, asianmukaisista työvälineistä, työhön perehdyttämisestä ja työaikakirjanpidosta. Työterveyshuolto on järjestettävä kaikilla työpaikoilla, myös lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville ulkomaalaisille. Puutarhamarjanpoimijan työehdoista löytyy tietoa seitsemällä kielellä osoitteesta www.tyosuojelu.fi/marjates

Viranomaisvalvonta

Työsuhteen ehtojen toteutumista valvoo Suomen työsuojeluviranomainen.

Työnvälitysmaksut

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 5 §:n mukaan työntekijältä ei saa periä maksua työnvälityksestä. Työnvälityksen maksukiellon rikkomisesta säädetään rikoslain 47 luvun 6 §:ssä. Vaikka maksu perittäisiin ulkomailla ulkomaisen välikäden toimesta, rikosseuraamus voidaan kohdistaa myös työnantajaan Suomessa. Palvelumaksujen perimiseen työnantajalta ei ole estettä, kunhan kustannuksia ei myöhemmin peritä työntekijältä esim. pidättämällä palkasta. Mikäli kutsujayritys käyttää välittäjiä, maksaa kutsujayritys välitysmaksut, ja voi tarvittaessa osoittaa maksut kirjanpidostaan. Kutsujayrityksen tulee myös varmistaa, ettei välittäjä peri kutsujayrityksen lisäksi myös kutsuttavilta kausityöntekijöiltä välitysmaksuja.

Ulkomailta vuokrattavan vuokratyövoiman käyttö kausityössä

Ulkomailta vuokrattavan vuokratyövoiman käyttöön kausityössä liittyy merkittäviä riskejä mm. työntekijän oikeusturvan ja Schengen-alueelle suuntautuvan laittoman maahanmuuton, ihmiskaupan ja muiden väärinkäytösten ehkäisemisen näkökulmasta. EU:n viisumisäännöstön näkökulmasta vuokratyövoiman käyttö on erittäin ongelmallista koska vuokratyötä välittävä yritys ei toimi tässä ohjeessa tarkoitetun kutsujan ominaisuudessa. Tästä syystä vuokratyövoiman hakemista viisumivelvollisista maista kausityöhön ei suositella, edustusto ei myönnä viisumeita tähän tarkoitukseen.

Perusedellytykset viisumin myöntämiseksi kausityön tekemistä varten

Viisumisäännöstön mukaisesti on varmistettava, että viisumilla saapuvan henkilön taloudellinen asema on turvattu ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu. Jos viisuminhakijan oma varallisuus ei riitä takaamaan näitä edellytyksiä, voidaan ottaa huomioon henkilön mahdollisuudet hankkia oleskelunsa aikana lisää varoja. Rajasäännön mukaan elatukseen tulee jäädä kulujen jälkeen vähintään 30 eur per vrk.

Oletusarvona on, että Suomessa toimiva kausityöntekijöitä kutsuva yritys on taloudeltaan niin vakaa, että se selviytyy  lakisääteisten velvoitteidensa hoitamisesta. Valvontaa hoitaa työsuojeluvalvontaviranomainen. Mikäli näiden velvoitteiden ja työsopimuksissa mainittujen velvoitteiden (palkanmaksu jne) laiminlyöntiä olisi joidenkin yritysten kohdalla ilmennyt, otetaan tämä viisumiharkinnassa huomioon. Näkökulmana on tällöin estää viisuminhakijaa joutumasta työsyrjinnän kohteeksi.

Viisumiharkinnassa pyritään estämään luvaton Schengen-alueelle jääminen, luvaton työnteko ja ihmiskauppa sekä kausityöhön tulevien henkilöiden työperäinen riisto ja hyväksikäyttö hakutilanteessa ja työskentelyn aikana. Kutsujien hakijalle tai edustustolle toimittamaa yksilöityä selvitystä tuloista ja menoista arvioidaan viisumiharkinnassa Schengen-säännöstön toimeentuloedellytysten mukaisesti. Poimijoille on maksettava maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukainen palkka.

Yrityksiä kannustetaan kehittämään menettelyjä, joilla poimijalle varmistetaan tuloja huonosta marjakaudesta riippumatta.

Viisumisäännöstön mukaan viisumin myöntämisen perusedellytyksiä ovat mm.

- paluumatkalippu tai selvitys paluusta lähtömaahan, esim. auto ja varat polttoaineeseen;

- matkasairausvakuutus vähintään 30.000 €, joka korvaa myös kotiuttamiskulut kuolemantapauksissa

ja vakavissa sairaustapauksissa.

- riittävät rahavarat maahan saavuttaessa sekä/tai riittävien varojen laillinen ansaitseminen

maassa oleskelun aikana.

- muut viisumisäännöstössä mainitut perusvaatimukset

Myönnettävästä viisumista

Pelkästään kausityöhön saapuville henkilöille, joilla ei ole muita matkoja Schengen-alueella, merkitään viisumitarraan Seasonal Work FI. Kausityöhön tulevalle henkilölle myönnetään pääsääntöisesti kertaviisumi. Ministeriö ei suosittele palkkaamaan kausityöhön henkilöitä, joilla on toisen jäsenmaan myöntämä Schengen- tai D-viisumi.

Ne lähialueilla asuvat henkilöt, joilla on voimassaoleva viisumi voivat tällä viisumilla tehdä myös kausityötä. Tämä edellyttää, että nämä henkilöt ilmoittavat viisumin myöntäneelle edustustolle työnantajan, työn keston ja työntekopaikkakunnan.

Kutsujayrityksiltä vaadittavat ennakkoselvitykset

Kutsujayrityksiltä vaaditaan ennakkoselvityksiä tulevista viisuminhakijamääristä, eli yritysten kutsumista kausityöntekijöiden määristä. Ennakkoselvitys tulee lähettää 15.2.2017 mennessä sähköpostiin KIO.Viisumi@formin.fi  Päivämäärä on sitova.

 Ennakkoselvityksestä ilmenee lisäksi miten yritys takaa riittävät ansiot kutsumilleen kausityöläisille, ja huolehtii työnantajavelvoitteistaan. Edustustot tarvitsevat ennakkoselvityksiä resurssisuunnittelunsa mahdollistamiseksi ja maahantulolupien oikea-aikaisen ja joustavan käsittelyn varmistamiseksi joustavasti. Ennakkoselvityksen on sisällettävä arvio siitä, kuinka monta poimijaa kutsuja aikoo lähtömaasta rekrytoida ja milloin poimijat työskentelisivät Suomessa.

Ennakkoselvityksessä on ilmoitettava aina seuraavat tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilö ja yhteystiedot. Mikäli yritys käyttää välittäjää, välittäjän henkilö- ja yhteystiedot on ilmoitettava. Lisäksi selvityksessä on ilmoitettava mm.

a) Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:n mukaisesti.

b) Selvitys tapaturmavakuuttamisesta (työtapaturmat)

c) Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

d) Majoituksesta mahdollisesti veloitetut kulut.

Majoituspaikan on oltava hyväksyttävä; lämmin, paloturvallinen sekä riittävillä saniteettitiloilla varustettu ml. lämmin vesi peseytymiseen ja riittävä nukkumatila. Majoituspaikassa on oltava ensiapulauk-kuja, minkä lisäksi alueellisille hätäkeskuksille on ilmoitettava majoittujista. Hyväksyttäviä majoituspaikkoja ovat mm. lomakeskukset, riittävästi varustetut entiset koulut ja asuntolat. Asumisolosuhteet tulee järjestää siten, että ne täyttävät Suomessa yleisesti tunnustetut asumisen vaatimukset. Mahdollisten uusien majoitustilojen järjestämisessä tulee huomioida voimassa oleva ympäristö-, rakennus- ja terveydensuojelulainsäädäntö.

e) Työnantajan järjestämään ruokailuun liittyvät kaikki kulut

f)  Selvitys tulkkipalveluiden olemassaolosta ja niiden maksullisuudesta

g) Muut tukipalvelut Suomessa

h) Viisuminhankintaan liittyvät kulut eriteltyinä

i) Työhön perehdytyksen järjestäminen

j) Perusteltuina ja eriteltyinä muut mahdolliset kulut.

Työsopimussuhteiseen kausityöhön hakevien osalta yritykset voivat pääsääntöisesti käyttää Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton / Maaseudun Työnantajaliiton tekemää valmista selvityslomaketta, joka löytyy osoitteesta www.hedelmatmarjat.fi . Yritykset toimittavat nämä viisuminhakemusten käsittelyä helpottavat ennakkoselvitykset edustustoille.

Edustusto ottaa yhteyttä ennakkoselvityksen sille määräaikaan toimittaneisiin yrityksiin. Edustusto antaa viisumihakemusten jättöön ja käsittelyyn liittyviä ohjeita ml. aikataulutuksen. Viisumihakemuksia aletaan ottaa vastaan 9.3.2017 alkaen.Lähtökohtana on viimevuotinen viisumimäärä, joten mm. uusia kutsujia voidaan hyväksyä vain hyvin rajoitetusti.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Mikäli viisumin saanut kausityöntekijä ei lainkaan saavu poimintapaikalleen ja tilanne on tulkittavissa viisumin väärinkäytöksi, kutsujayrityksen on ilmoitettava asiasta osoitteeseen

ptr-rikostiedustelu@poliisi.fi  ja visas.passports@formin.fi

Puutarhamarjojen poimintaan viisumin saaneella ulkomaalaisella on kuitenkin oikeus vaihtaa työpaikkaa toisen marjatilan palvelukseen. Työnantajan vaihto voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi silloin, jos poimittava marjalajike loppuu ennen viisumin umpeutumista ja lähistöllä on toinen poimijoita tarvitseva tila. Samoin jos työnantaja ei huolehdi työnantajavelvoitteistaan, voi olla perusteltua siirtyä poimimaan toiselle marjatilalle.

Ihmiskauppa- tai muusta rikosepäilyistä on yrityksen ilmoitettava poliisille ja ulkoasiainministeriölle.

Työehtoihin, kuten palkanmaksuun, liittyvissä epäselvyyksissä työntekijällä on aina mahdollisuus ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen http://www.tyosuojelu.fi/fi/yhteystiedot

Yritykset voivat antaa sesongin päättyessä ulkoministeriölle ja edustustoille palautetta kuluneesta kaudesta.

Tulosta

Päivitetty 30.1.2017


© Suomen suurlähetystö, Kiova | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot